Tag Archives: Motion

Stoppa bonushysterin

9 Aug

Det må vara plågsamt inaktuellt just nu, men jag insåg just att jag glömde ladda upp min motion till Miljöpartiets kongress här på bloggen. Motionen åsyftar de eskalerande bankbonusarna och efterfrågar beskattning av dessa. (Rensade bort de delar som fick avslag)


Sevärt om bonusar

Incitament för att minska bankbonusar

Under finanskrisen har allt större kritik riktats mot banker som delar ut alldeles för stora bonusar till de högt uppsatta. Dessa bonusar har bidragit till att förtroendet för bankerna har minskat i Sverige med 62%. Bonusarna motiverar inte heller till ett långsiktigt tänkande bland bankdirektörerna.

Det är oerhört svårt att konstruera ett rörligt ersättningssystem som inte leder till ett kortsiktigt agerande och tänkande. Detta är särskilt farligt eftersom vd ska arbeta med långsiktigt värdeskapande”  Günther Mårder, vd på Aktiespararna.

Den typen av kortsiktigt tänkande är någonting som bidragit till att den finanskris vi nu går igenom skapades. Istället bör sådana bonusar, om de betalas ut, betalas ut i aktier, då dessa kan motivera mer långsiktigt tänkande.

I England kommer nu förslag på att bankbonusar över 25.000 ska få en skatt på 50%. Detta förslag läggs för att minska utbetalningen av bonusar på de brittiska bankerna. Frankrikes president har uttalat sig positivt om det föreslagna systemet och liknande förslag bereds nu i USA. Ett liknande system bör införas i Sverige, där skatter på bankbonusarna skapar incitament att sänka bonusarna eller dela ut dem i form av aktier istället. Ett sådant system skulle bidra till ett mer långsiktigt tänkande och göra risken för framtida finanskriser lägre, och det finns ett stöd bland folket för detta. 61% av de som svarade på Aktiespararnas webbfråga mellan 3’e och 10’e november 2008 tyckte att bonussystemen regleras från politiskt håll.

Det argument som ofta framförts mot detta i de länder där förslaget kommit upp är att man då riskerar att bankerna flyr landet. För att förhindra att detta sker bör Miljöpartiet också verka för att man inför liknande system över hela EU.

Jag yrkar att

  • Man utreder och lägger fram ett förslag på hur man via skatter kan begränsa bankers bonusutdelningar

Jakob Lundgren


Annonser

MP främjar kunskapssamhället

15 Maj

Nu i helgen håller Miljöpartiet kongress i Uppsala och jag är där som representant för Grön Ungdoms riksorganisation. Det är roligt, för jag får nu möjlighet att visa exakt hur mycket vi Gröna Ungdomar kan påverka Miljöpartiet trots att, eller kanske just för att vi till skillnad från andra ungdomsförbund driver samma politik som vårt moderparti.

Så andra ungdomsförbund, ta lärdom!

Men i vilket fall,

En av de motioner som vi drivit igenom och som jag dessutom skrivit tillsammans med Niclas Persson är den om att skapa ett nationellt e-bibliotek.

Det är bra, för det innebär att vi Gröna omfamnar den tekniska utvecklingen istället för att vara rädda för den. Ett nationellt e-bibliotek innebär att man kan få en bra e-bibliotekstjänst oavsett var i landet man bor, och det innebär att bibliotekskatalogen inte styrs av kommersiella intressen utan kan vara en bred katalog utan begränsningar.

Att vi dessutom vill göra musik och film en del av biblioteket är ytterligare en styrka. Låt människor ta del av kulturen på internet, precis som vi får göra på våra folkbibliotek idag.

Idag rapporterar dessutom Tidningen 7 om att motionen gick igenom, läs vad dom skriver här nedan.

Jakob vill skapa nationellt e-bibiliotek

I helgen tar Miljöpartiet upp en motion från Örnsköldsviks unge riksdagskandidat Jakob Lundgren. Förslaget handlar om upprättandet av ett nationellt e-bibliotek.

Under helgens kongress i Uppsala ska Miljöpartiet enas om ett valmanifest, välja språkrör och ta ställning till politiska förslag. En av motionerna som väcktes till möte, och som också fick stöd, handlade om skapandet av ett nationellt e-bibliotek och skrevs alltså av 19-årige Jakob Lundgren från Örnsköldsvik.

– Att Miljöpartiet tar ställning för att inrätta ett nationellt E-bibliotek är positivt då det främjar det svenska kunskapssamhället, säger han. Med en sådan bibliotekspolitik kan alla kommuner erbjuda en god e-bibliotekstjänst som inte begränsas av kommersiella intressen.

Nyligen släppte Sveriges Kommuner och Landsting en rapport där de efterfrågade just en sådan åtgärd. Där föreslås att det Kungliga Biblioteket skulle få nationellt ansvar för att utveckla e-tjänster och samordna en databas.

– Utvecklingen går mot ett uppkopplat samhälle och vi måste på en nationell nivå kunna möta de behov de lokala biblioteken har, säger Jakob. SKL har själva sagt att de efterfrågar en sådan här tjänst och jag är nöjd att Miljöpartiet nu går deras vilja till mötes

Läs även Grön Ungdoms pressmeddelande här och här, samt min medmotionär Niclas Persson som även han skriver om framgångarna.

Rödgröna säger nej till att med tvång drogtesta barn

12 Apr

Den 30’e mars 2010 lämnades ett Rödgrönt förslag in i frågan om att tvångsdrogtesta barn under 15 år, och jag är väldigt glad över att de Rödgröna väljer att gemensamt agera i frågan.

Jag har även tidigare skrivit om frågan.

Här nedan kommer den Rödgröna motionen i sin helhet:

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag om att ge polisen möjlighet att ta drogtester tvångsvis på barn under 15 år.
Motivering
Vi rödgröna står för en politik som agerar kraftfullt mot brottsligheten och brottslighetens orsaker. Vi menar att varje människa har ett tydligt personligt ansvar för sina handlingar. När brott begås är det viktigt att samhället reagerar snabbt och att det finns tydlighet i samhällets reaktioner. Men reaktionerna mot brott måste vara kloka och sträva efter att leda till minskad framtida brottslighet, i synnerhet när det gäller ungdomar som begår brott.

Det mest effektiva sättet att bekämpa brottslighet är att se till att den aldrig inträffar. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete förutsätter insatser på samtliga nivåer i samhället. Det handlar såväl om individens ansvar som om det lokala samhället, organisations- och näringslivet och den nationella politiken.

Arbetslöshet, fattigdom, missbruk och brister i integration är en grogrund för kriminalitet. En stor del av brottsligheten i dag har sin början i sådana förhållanden. Det gäller inte minst ungdomar som kommer snett i tidig ålder och som hamnar i kriminalitet. Människor från dessa förhållanden är även oftare själva utsatta för övergrepp och brottslighet. Ökade ekonomiska och sociala klyftor mellan människor leder till ökad kriminalitet. Den solidariska välfärdsmodell vi rödgröna förespråkar är därför ett effektivt sätt att förebygga att kriminalitet uppstår.

Tillgången till jobb, utbildning, bra boende och trygghet i livets olika skeden kan utgöra skillnaden mellan att hamna i utanförskap, frustration och kriminalitet eller att få möjlighet att vara en medborgare som kan delta aktivt i det goda samhället. Detta synsätt är den största skillnaden mellan oss och den moderatstyrda regeringen. Regeringen avstår från att se till brottens orsaker, det förebyggande arbetet saknas i viktiga delar och man för en politik som leder till ökade klyftor. Exempelvis inrättade den förra regeringen Mobilisering mot narkotika (MOB). Myndigheten hade som uppgift att initiera och samordna insatser på nationell nivå mot narkotika, och arbetet var mycket framgångsrikt. Ett av de första initiativen den borgerliga regeringen tog var att ta bort denna satsning. Ett annat projekt som nu lagts ned av den borgerliga regeringen är Motverka våld och gäng (MVG). Projektet har haft som syfte att minska återfallen i brott, att öka delaktigheten och fördjupa samarbetet mellan alla som ska utgöra ett nätverk runt ungdomarna. Resultatet har varit mycket lyckat. Sju av tio har slutat med brott.

Regeringen presenterar nu en proposition som innebär en rad förändringar för hur unga lagöverträdare, barn under 15 år, ska hanteras. Det handlar framförallt om att brott, begångna av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning. Polisen får härvidlag större befogenheter, såsom möjlighet att i ökad utsträckning använda tvångsmedel. Polisen behöver inte heller kontakta socialtjänsten i samma utsträckning som tidigare för att initiera åtgärder.

Det är viktigt att åtgärder mot kriminella beteenden kan initieras tidigt. Huvudregeln måste vara att det är vårdnadshavarnas ansvar att se till att deras barn får den fostran, kärlek och stöttning som krävs för att de ska utvecklas och ta ett allt större ansvar. Om vårdnadshavarna behöver hjälp i detta ska de kunna få stöttning och hjälp från socialtjänsten. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att även andra myndigheter kopplas in, som polisen. För barn under 15 år ska syftet med polisens initierande inte vara annat än tidigare, dvs. att ge barnet ökade möjligheter till stöd och hjälp. Trots att det nu läggs större fokus på polisens brottsutredande uppdrag än tidigare ser vi det ändå som positivt att polisen i större utsträckning, vid relativt allvarliga brott, kan ta initiativ till att utreda brott begångna av barn under 15 år. Det är emellertid viktigt att reformen följs upp.

Regeringen inför även en möjlighet för polisen att tvångsvis drogtesta ungdomar. Att bekämpa droger är kanske en av de allra viktigaste åtgärderna för att förhindra utslagning och kriminalitet. Därför är det viktigt med tidigt upptäckande och tidiga insatser mot unga som missbrukar. Samtidigt är det mycket viktigt på vilket sätt vuxna tar sig an drogproblematiken hos barn. Att bygga förtroende är oerhört viktigt. Därför arbetar ledande experter, som exempelvis Maria Ungdom i Stockholm, i dag med att ta drogtester på barn under medverkan av vårdnadshavarna och socialtjänsten. Föräldrars medverkan är ofta en nyckelfaktor. Droganvändning är ofta bara en del av en större problematik för dessa barn. Det är nästan alltid nödvändigt att analysera barnens hela situation och stötta dem inom ett flertal områden. Tyvärr väljer regeringen i sitt förslag att lägga alltför stort fokus på polisens möjligheter att ta drogtester tvångsvis. Sådana drogtester på barn riskerar att leda helt fel. I stället för att uppmärksamma och lösa problem riskerar tvångsvisa drogtester att dölja problemen och förlänga tiden till nödvändiga insatser. Flera substanser ger inte utslag i drogtester. Unga som använder sig av droger är inte heller sällan förslagna vad gäller olika strategier för att dölja droganvändandet. Ger inte drogtestet något utslag kan både föräldrar och socialtjänst invaggas i en falsk säkerhet som kan få allvarliga konsekvenser för den unge eftersom det då finns risk för ännu senare upptäckter och för att man missar de bakomliggande problemen, t.ex. psykisk ohälsa. Det finns även risk för att polisen kommer att överutnyttja möjligheterna att ta drogtester när den inte behöver ha kontakt med vårdnadshavare eller socialtjänst. Ett sådant överutnyttjande riskerar i sin tur att minska ungas förtroende för vuxenvärlden och därmed deras vilja att både söka och ta emot hjälp.

Om regeringen trots starka skäl mot tvångsvis drogtestning ändå menar att sådan ska införas, borde man kunna visa starka skäl för detta. Några sådana skäl hittar vi inte i propositionen. Vi menar därför liksom flera tunga remissinstanser och Lagrådet att tvångsvisa drogtester på det sätt regeringen föreslår är fel väg att gå. Riksdagen bör därför avslå polisens möjligheter att ta drogtester tvångsvis på barn under 15 år.

Stockholm den 30 mars 2010
Thomas Bodström (s)
Margareta Persson (s) Elisebeht Markström (s)
Karl Gustav Abramsson (s) Kerstin Haglö (s)
Christer Adelsbo (s) Maryam Yazdanfar (s)
Alice Åström (v) Mehmet Kaplan (mp)
Lena Olsson (v)

Skrämmande motion från Johnny Skalin, riksdagskandidat för SD

8 Apr

Sverigedemokraterna i Sundsvall, ledda av Johnny Skalin (som återfinns på plats femton på Sverigedemokraternas riksdagslista och som med ett inte alltför högt valresultat för SD skulle få ta plats i Sveriges riksdag) uppvisar en skrämmande syn på demokrati och är ett talande exempel för vilket typ av samhälle Sverigedemokraterna vill se.

I en motion till Sundsvalls kommunfullmäktige vill de dra in allt stöd till ”invandrarföreningar”. Läs för all del motionen och lägg märke till att det centrala i de första att-satserna inte är föreningarnas aktivitet utan att de drivs av personer som inte är födda i Sverige.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att med omedelbar verkan upphöra med ekonomiskt stöd till invandrarföreningar
att anta ett principbeslut om att kommunen framledes ej utbetalar stöd till invandrarföreningar

(Sista att-satsen tar upp aktiviteten hos föreningarna, men den är inte ett förslag till beslut)

Socialdemokrater, Folkpartister och många andra har alla reagerat mot motionen, och det med rätta. Olle Åkerlund, Socialdemokrat, skriver att invandrarföreningarna är ett viktigt nätverk för att stötta nyanlända och Tobias Schelin från Liberala Ungdomsförbundet skriver att det egentliga problemet är diskrimineringen nyanlända får utstå och att föreningarna är viktiga för att bryta det mönstret.

Båda menar att det Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin, och det håller jag med om. Det Sverigedemokraterna vill göra är att stöta bort nyanlända från samhället och på så sätt tvinga dem att ”anpassa sig”. För mig är det en viktig grundläggande frihet att få vara den man är, och det accepterar inte Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna vill istället diktera hur människor lever sina liv på ett sätt som man i dagens Sverige inte gör, och inte bör göra.

Bara ett litet tag efter Johnny Skalins (SD) motion togs upp i kommunfullmäktige skriver han också i ST om hur ideella föreningar driver hetskampanjer mot SD. Vad syftet är med debattartikeln är för mig otydligt men det han gör är att han målar upp en bild av sig själv och SD som martyrer, någonting som han gjorde bara en månad tidigare i samma tidning.

I vilket fall så verkar Skalin kritisera att skattepengar nu finansierar dessa kampanjer och man kan ju fråga sig om han vill sluta betala ut stöd till dessa föreningar. För det bör ju rimligtvis innebära att vi slutar betala ut stöd till alla föreningar som på något sätt uttrycker åsikter, vilket inkluderar Sverigedemokraterna och deras ungdomsförbund SDU.