Tag Archives: Miljöpartiet

M struntar i forskning kring elever och betyg

20 Mar

Den debattartikel Lorentz Tovatt och jag om tidigare betyg och skriftliga omdömen fick rätt snabbt ett svar från moderaterna Tomas Tobé (ordförande i riksdagens utbildningsutskott) och Erik Bengtzboe (ordförande MUF), men eftersom svaret helt valde att bortse från all kritik valde Lorentz och jag att replikera det. Svaret finns nu uppe på SvD Opinion men kan även läsas inklistrat här nedan;

M struntar i forskning kring elever och betyg

Miljöpartiet och Moderaterna skiljer sig i den grundläggande synen på eleven och skolan. Därför har Moderaterna helt rätt när de säger att ideologin styr när vi ifrågasätter betyg (Brännpunkt 6/3). Men tyvärr stämmer inte deras analys i något annat än just det.

För oss är det självklart att ansvaret för det svenska utbildningsväsendet är gemensamt och inte någonting som kan placeras på den enskilda individen. När en elev misslyckas med att nå de ställda målen är det på grund av att skolan och samhället misslyckats med att skapa en god studiemiljö för eleven. Det är för oss också en självklarhet att vi låter experter och forskning avgöra vilka reformer som gagnar skolan bäst.

Det är därför vi vågar stå på oss och mena att tidigare betyg inte är en lösning för den svenska skolan trots att det inte är en populär åsikt. I vår artikel på Brännpunkt 1/3 gav vi flera exempel på experter på området som höll med oss om det. Vi menar inte att betyg helt ska tas bort, de är ett bra verktyg för urval inför gymnasiet och högre studier, men innan dess vill vi använda oss av skriftliga omdömen istället. Omdömena ger större plats för nyanser, och forskning har också visat att de ökar resultaten och inte ger samma instängningseffekter som betyg kan ha.

De moderata debattörer som replikerade oss valde att inte diskutera denna forskning. Trots detta är de bergsäkra på att deras förslag om att införa betyg från årskurs tre är ett bra sådant. De är säkra på att det är en bra idé redan innan de utvärderat om det var en bra idé att införa betyg från årskurs sex.

Det enda stöd de ger för att det skulle vara en lösning är en IFAU-rapport som i sitt slutord menar att dess resultat är baserat på flera decennier gammal data och att de inte går att överföra till dagens samhälle.

Men för Moderaterna är symboliken i tidigare betyg viktigare än att de ska vara effektiva. Men vilken är då symboliken? Jo, att skolans misslyckande är på grund av eleverna – inte politikerna.

När man tror att lösningen på skolans problem är mer betygsättning tror man också att det är eleverna det är fel på. För om det vore fel på resurserna eller verktygen skulle man också kommit med andra förslag.

Vi i Miljöpartiet vill ta ansvar för den svenska skolan. Det är därför vi valt att prioritera fler lärare över fler skattesänkningar och det är därför vi säger nej till tidigare betyg. För oss handlar det om ideologi, och vår ideologi sätter resultat över populism.

Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom
Jakob Lundgren, Grön Ungdom

Annonser

Tidiga betyg säger inget om utveckling

11 Mar

För några dagar sedan skrev jag tillsammans med Lorentz Tovatt om den svenska betygshetsen i SvD. Vi menade vi måste ha mer bedömning och mindre betyg i skolan. Vad innebär det? Klicka dig in på SvD eller läs texten här nedan för att få svaret.

Tidiga betyg säger inget om utveckling

 Nu vill Moderaterna se betyg från årskurs tre. Som vanligt motiveras beslutet med tydligare kunskapsuppföljning och som en extra bonus försöker man flörta med socialdemokratiska väljare genom att mena att det främst kommer hjälpa de elever som har det sämst ställt ekonomiskt. Men hur står det egentligen till med det?

Bland allmänheten uppfattas dagens skola som ett misslyckande och därför kan tidigare betyg intuitivt verka rätt. Men en ansvarstagande regering måste också våga vända populismen ryggen för att istället ta välgrundade beslut som ger större vinster på sikt.

Forskningen på området är inte helt enig, men den är relativt tydlig med att tidigare betyg inte stärker elevers kunskaper utan att de snarare kan stjälpa dem. När betygsforskaren Alli Klapp ska kommentera tidigare betyg till Lärarnas Nyheter säger hon att en stor grupp missgynnas av det. Hon är heller inte ensam om att ha den analysen.

Christian Lundahl och Anders Jönsson, båda doktorander i pedagogik, har även de tidigare uttryckt sig skeptiska till tidigare betyg. De menar att tidigare betyg inte nödvändigtvis förbättrar inlärningen och i värsta fall till och med kan försämra den. Istället talar de om vikten av mer omdömen i skolan.

Omdömen är till skillnad från betyg menat att vara utvecklande snarare än ett urvalsdokument. Förenklat kan man säga att betyg är utformat för att placera elever i fack efter deras kunskap. Det är praktiskt vid urvalssituationer men under fortlöpande undervisning kan det sarga en elevs självförtroende och skada dess utbildning. Någonting även Klapp pekat på.

Vi i Grön Ungdom anser att det är viktigt att lyssna på experter när vi utformar vår politik. Därför vill vi också att skolor ska arbeta med nyanserade skriftliga omdömen där elevens styrkor och svagheter kommer till uttryck. I en isrealisk studie som ansedda Dylan Williams hänvisar till i en bok utgiven av Lärarförbundet har man funnit att skriftliga omdömen höjde resultaten med 30 procent i genomsnitt. Hur resultaten kan överföras till en svensk kontext och hur utformningen ska se ut måste förstås utredas, men resultaten kan inte ignoreras.

Utöver omdömen istället för tidigare betyg ser vi att elevdemokratin och elevers inflytande över sin egen utbildning är avgörande för hög kvalitet och ett aktivare deltagande. Även här har Moderaterna och alliansen hamnat fel, då man förbjudit möjligheten för skolor och kommuner att ha lokala skolstyrelser med elevmajoritet.

Betyg är ett bra verktyg när urval ska ske till gymnasium eller högre utbildning. Men en bokstav på ett papper i trean placerar elever i ett fack utan att ge dem svar på hur de ska utvecklas.

Det är uppenbart att Moderaterna valt att inte lyssna på den pedagogiska forskning som finns på området, och att elevernas bästa inte är det som prioriteras högst. Så i slutändan får förslaget oss att ställa frågan – vilka är det egentligen som behöver tidigare betyg? Eleverna eller Moderaterna?

LORENTZ TOVATT

språkrör Grön Ungdom

JAKOB LUNDGREN

Grön Ungdom

 

 

Samkönade par blir diskriminerade

31 Aug

Tillsammans med Grön Ungdom Malmös språkrör Sara White har jag skrivit en artikel om hur riksdagen fortfarande inte lyckas införa moderskapspresumtion trots att en överväldigande majoritet är för förslaget. Artikeln publicerades tidigare i veckan i City Skåne och den går att läsa i .pdf-format här eller här nedanför.

Samkönade par blir diskriminerade

Sedan 2005 kan kvinnor som lever i samkönade relationer få barn via assisterad befruktning. Vid sådana fall antas båda kvinnorna vara barnets föräldrar. Men eftersom väntetiderna för assisterad befruktning kan vara långa väljer många kvinnor som lever i samkönade relationer istället att genomföra en insemination utomlands eller i hemmet. Oavsett om kvinnorna är gifta eller lever i registrerat partnerskap får barnet bara en förälder i sådana fall. Om de vill dela vårdnadskapet måste de genomgå en adoptionsprocess. Det tycker vi är orimligt!

Det händer dessutom att kvinnor blir nekade adoption. Norrköpings tingsrätt har till exempel vid två olika tillfällen nekat lesbiska kvinnor adoption trots att Socialnämnden tillstyrkt adoptionerna. Sådana processer gör att glädjen som är föräldraskap istället förvandlas till en byråkratisk pina.

Olikkönade gifta par behöver inte gå igenom en rättsprocess för att få vara föräldrar. Om ett barn föds i ett sådant förhållande antas mannen vara pappan. Vi tycker att samma regler ska gälla för samkönade par! Om två kvinnor valt att gifta sig kan man också anta att de vill dela sina liv och uppfostra sitt barn tillsammans. I riksdagen finns idag en kraftig majoritet i frågan men ändå låter regeringen Kristdemokraterna blockera ett beslut.

Att ett enda parti som inte kan acceptera två föräldrar av samma kön tillåts blockera samhällsutvecklingen är helt oförståeligt. Därför är det viktigt att riksdagen nu visar pondus och vågar ändra lagen vare sig KD och regeringen är med på tåget eller inte.

Jakob Lundgren, Förbundstyrelseledamot Grön Ungdom
Sara White,
Språkrör Grön Ungdom Malmö

Utsläppsbeskatta allt!

26 Jul

Jag har tillsammans med språkröret för Grön Ungdom i Stockholmsregionen skrivit en artikel om hur allt borde få bära sin egen miljökostnad, inte bara fordonstrafiken. Artikeln är nu publicerad på SVT Debatt men går även att läsa här nedan. (Rubriken är satt av SVT)

Miljöfarliga kläder, vitvaror och mat borde beskattas

Det är nu över tio år sedan Sverige införde den första formen av koldioxidskatten. På den tiden var Sverige ett miljöpolitiskt föregångsland och bland annat koldioxidskatten lade grunden för oss som ett trovärdigt och seriöst land i miljöfrågan. Vår fackla har sedan dess börjat slockna och de senaste åren har Sverige istället kontinuerligt fallit i klimatrankingar. Det är nu hög tid att agera.

Istället för att fortsätta vara en land med en framåtsyftande miljöpolitik har Sverige fastnat i misslyckade åtgärder såsom Supermiljöbilspremien, subventioner till sådant som är miljöskadligt och undermåliga infrastruktursatsningar. Självklart är det viktigt att skapa en miljöbilspremie som kan ställa om fordonsflottan och det är uppenbart att den svenska infrastrukturen måste ställas om för framtiden, men det är inte där vi bör leta om vi vill finna lösningar för att kraftigt minska våra klimatutsläpp. Vi bör se tillbaka tio år till den första svenska koldioxidskatten.

Grundidén med koldioxidskatten är att låta förorenaren betala för den skada den orsakar. Med det perspektivet är det svårt att förstå varför skatten skulle begränsas till att endast gälla vissa bränslen. De allra flesta förstår nog att även annan konsumtion – kläder, vitvaror, mat, underhållning – också påverkar miljön. Majoriteten av alla utsläpp kommer faktiskt från andra processer än transporter och därför är det också rimligt att ta ett helhetsgrepp om utsläppen i vår miljöpolitiska politik. Ett sådant grepp gör att det blir billigare att välja rätt än att välja fel.

En generell klimatskatt kommer vara svår att utforma och många frågor kommer behöva lösas. Hur ska importerade varor hanteras? Hur beräknar vi på ett rättsäkert sätt utsläppen? Vilka växthusgaser ska beskattas? Förmodligen skulle den ökade skattebördan på varor och tjänster behöva kompenseras med lägre skatter på annat som en del av en grön skatteväxling. Frågan blir då hur detta kan göras på ett sätt som inte drabbar låginkomsttagare oproportionelligt.

Regeringen bör så snart som möjligt tillsätta en utredning som ska besvara dessa frågor och ge ett förslag på hur en generell klimatskatt kan utformas och implementeras. Lagen om skatt på energi trädde i kraft 1 januari 1995, vore det inte fantastiskt om vi kan ta ett enormt kliv framåt till den 1 januari 2015?

Jakob Lundgren, förbundstyrelseledamot Grön Ungdom
Benjamin Juhlin, språkrör för Grön Ungdom i Stockholmsregionen

Vilka papperslösa?

3 Mar

Miljöpartiet har gjort en uppgörelse med Alliansen om migrationspolitiken. Det är både bra och väntat. Samarbete fanns sedan tidigare i frågan om arbetskraftsinvandring och Miljöpartiets Mikaela Valtersson har helt klart varit tongivande i den frågan. Därför var uppgörelsen väntad.

Uppgörelsen är bra för att den visar att vi inte tänker gå samma väg som andra delar av Europa. Istället för att ställa upp på främlingsfientliga krav väljer vi att gå en mänskligare och smartare väg när partier samarbetar över gränserna.

Det uppgörelsen innebär är att det blir lättare att få skydd i Sverige, att man inför ett oberoende migrationsforskningsinstitut, att det ska bli lättare att identifieras och därmed få uppehållstillstånd, att handläggningstiderna blir kortare och att  papperslösa ska få rätt till vård och skolgång.

Den sista punkten är dock fylld av oklarheter. För precis som bland annat HBT-Sossen påpekar vet man inte vilka papperslösa som ska få rätt till vård och skola.

Att bara ”vissa papperslösa” ska få den rätten är ett problem. För vilka papperslösa gäller det och vem ska göra den avvägningen? Jag har hört runt och uppenbarligen ska en utredning som är färdig i maj avgöra detta och jag hoppas att MP fortsätter att kämpa för att alla papperslösa får rätt till vård och skolgång.

Den uppgörelse som finns idag är på många sätt bra, men också extremt bristfällig. Dels i att man inte vet vilka papperslösa som ska få vård men också i det faktum att den inte verkar ta tag i det problem som finns när man utvisar personer till länder där de förföljs, där landet ligger i krig eller där landet lider av utbredd social misär.

Bloggar; Alliansfritt, Helene Öberg (MP), Christian Ottoson (C),  Helene Törnqvist (C), Christoffer Fagerberg (FP), Andreas Berglöf (M), Kent Persson (M)

Peak Oil – En nödvändig diskussion

20 Jan

Det är sällan man hör svenska politiker tala om Peak Oil, punkten där vi når maximal oljeproduktion, och det är konstigt egentligen. För när den punkten är passerad kommer vi se kraftigt stigande oljepriser som dessutom kommer att stiga exponentiellt allt eftersom främst den asiatiska marknaden blir mer krävande.

Jag läste nyss på Supermiljöbloggen att det är internationella energiorganet IEA, som tidigare varit väldigt optimistisk och menat att oljepeaken är långt bort i tiden, nu ändrat sina prognoser. Man skriver i World Energy Outlook 2010 visar prognoserna att vi nådde oljepeaken redan år 2006 och IEA:s chefsekonom fastslår att det nu är slut på billig olja.

IEA är bara den senaste av många organisationer som kommit fram till detta scenario. Det amerikanska försvaret förutspådde i sin rapport Joint Operating Environment 2010 att vi skulle nå peaken nästa år, fysikprofessorn Kjell Aleklett från Uppsala menar att vi nådde den år 2008 och en tysk försvarsrapport menar att vi nådde den under 2010.

Jag vill återigen uppmana landets politiker att ta frågan på allvar. Och det gäller Miljöpartister lika väl som Moderater. Bloggaren Cornucopia rankade tidigare partiernas ställningstaganden i frågan och kom då fram till att MP stod sig bäst, men knappast bra.

Peak Oil frågan är komplicerad eftersom den är så svår att ta i. Oljan är en stor del inom stora delar av vårt samhälle och då gäller det inte bara att köpa nya miljöbilar. En lösning är att införa ett stöd för efterkonvertering av bensinbilar till t.ex. biogasbilar men det löser i sig inte problemet utan vi behöver en storskalig omställning av hela samhället. Vilka lösningar som i slutändan blir aktuella vet jag inte, men det krävs en politisk debatt för att finna dessa lösningar.

Ett misslyckande för Alliansen

4 Jan

SD har röstat med Alliansen i 91% av fallen där de suttit på en vågmästarroll, det visar en undersökning från riksdagens utredningstjänst. Trots att verkligheten ser ut så hävdar flera Allianspolitiker att de skulle samarbetat med de Rödgröna partierna. En av dessa är Västernorrlands Emil Källström (C) som i en krönika hävdat att Rödgröna samarbetat med SD och som kommenterade min replik med att ”En enad Allians aldrig är beroende av Sverigedemokraterna”, förutom i 44 av fallen då. Resten av tiden är de beroende av ett eller flera av de Rödgröna partierna.

Socialdemokraternas gruppledare insinuerar i Aftonbladet att Alliansen skulle samarbetat med SD och riktigt så långt vet jag inte om jag skulle gå. Jag har själv inte sett några tydliga tecken på det. Däremot så är det ett misslyckande från Alliansens sida när de gång på gång gjort sig beroende av röster från SD.

Om Sverige ska kunna stå på en stabil politisk plattform måste Alliansen börja samarbeta över blockgränsen och i högre grad bjuda in främst S och MP till överläggningar i riksdagsfrågor.

Bloggar; Alliansfritt Sverige och Röda Malmö

Media; Kristiansstadsbladet, DN, SvD,