Tag Archives: Diskriminering

DO finns för att hjälpa de svaga, Skyttedal

17 Maj

Kristdemokratiska ungdomsförbundets nyvalda ordförande Sara Skyttedal fortsätter tyvärr förbundets inslagna väg mot någon slags nykonservatism genom att skriva att de vill avskaffa Diskrimineringsombudsmannen (DO) på SVT Debatt. Själv diskrimineringen som existerar i samhället verkar hon förminska till en ”kränkthetskultur”.

Därför har jag tillsammans med Matilda Andersson som sitter i Grön Ungdoms förbundsstyrelse skrivit en replik som igår den 16 maj 2013 fanns att läsa på SVT Debatt. Klicka dig vidare här eller läs artikeln i sin helhet här nedanför;

 

DO finns för att hjälpa de svaga, Skyttedal

Idag lever vi tyvärr inte i ett samhälle där alla behandlas lika. Allt för ofta händer det att personer behandlas olika på grund av sitt ursprung, sexualitet, kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, ålder, funktionsnedsättning eller religion.

I Sverige har våra folkvalda beslutat att detta inte ska vara tillåtet och därför har riksdagen instiftat diskrimineringslagen.

Denna lag gör det möjligt för den som känner sig diskriminerad att i domstol kräva att missförhållandena justeras. Orätt blir rätt. Men att driva rättsprocesser är dyrt i Sverige och därför instiftades också Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Matilda&Jakob

DO har tidigare gått under flera olika konstellationer innan det blev just DO, men syftet har alltid varit desamma. DO driver rättsprocesserna åt de som drabbats av diskriminering så att orätt ska kunna bli rätt även man inte har pengar i plånboken. Det tycker vi i Grön Ungdom är bra och viktigt!

Det tycker däremot inte KDU. Deras nyvalda ordförande Sara Skyttedal skriverpå SVT Debatt att DO borde avskaffas. Som anledning till detta anger hon ett antal skäl som ofta är missvisande eller bara berättar delar av sanningen.

Skyttedal menar att dagens diskrimineringslag förbjuder all form av särbehandling och att till exempel åldersgränser på krogen är likställt med att bli särbehandlad inom vården. Detta är oetiskt, hävdar hon.

Vi menar att hennes påstående är missvisande.

Diskrimineringslagen innehåller flera undantag gällande vad som anses vara diskriminering. Alltså är all särbehandling inte otillåten. En av de former som råkar vara tillåten är också just åldersgränser på krogen (§12b p. 3, diskrimineringslagen). Däremot är det inte tillåtet att införa olika åldersgränser för kvinnor och män. Skyttedal har senare i sociala medier menat att det var detta hon åsyftade, men det framgår inte av hennes artikel och är därför viktigt att påpeka.

Sara Skyttedal skriver också att denna typ av fall bäst behandlas på en civilrättslig basis, utan DO:s inblandning. Men redan idag kan man som privatperson välja att driva dessa fall helt själv om man så vill. DO finns där för den som vill ha stöd i att driva sina fall.

Ingenstans i sin artikel skriver däremot Skyttedal om kostnaden den diskriminerade kan komma att bära om de väljer att gå upp i rätten mot ett stort internationellt bolag. Ingenstans skriver hon om hur den redan utsatta nu också kan behöva betala höga rättegångskostnader om de förlorar.

Det går att diskutera om diskrimineringsombudsmannens uppdrag från riksdagen ska justeras. Det går också att diskutera om DO agerat korrekt i varje enskilt fall. Men att onyanserat vilja avskaffa DO och att använda missvisande argument som skäl för detta är att slå blint.

Då missar man varför vi har en diskrimineringsombudsman. Vi har det för att hjälpa de svaga och för att göra att den som behandlats orätt inte ska behöva uppleva det på nytt i framtiden.

Matilda Andersson, förbundsstyrelseledamot Grön Ungdom
Jakob Lundgren, Grön Ungdom
Annonser

Rödgrön HBT-politik

3 Aug

Jag var visst lite för snabbt ute i mitt förra inlägg när jag sa att det antagligen inte skulle komma fler HBT-utspel från politiker. Det Rödgröna samarbetet släppte nämligen just två stycken uppgörelser kopplade till HBT-frågor. (Varför man gör det först nu har jag ingen aning om)

Den första handlar om att en Rödgrön regering kommer att ta ett internationellt ansvar för allas rätt till sin sexualitet.

Det innebär bla. att man kommer att man aktivt tänker stå upp för HBT-personers rättigheter i Europa, att man ska arbeta för en HBT-konvention i FN som förbjuder diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet och att personer som förföljs på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet ska få uppehållstillstånd i Sverige. Det sista är extra viktigt då människor idag skickas ifrån Sverige till hemländer där de riskerar grymma straff på grund av vem de älskar eller vilken könsåskådning de har.

Den andra Rödgröna uppgörelsen rör transpersoner och skulle innebära stora ändringar i den kritiserade tvångssteriliseringslagen.

De Rödgröna vill att;

  • Kravet på sterilisering tas bort
  • Förbudet mot att spara könsceller tas bort
  • Kravet på att personen är ogift tas bort
  • Kravet på att personen är svensk medborgare tas bort

Jag saknar fortfarande Rödgröna uppgörelser kring surrogatmödraskap och ensamståendes rätt till insemination och jag hade velat se att bistånd kan villkoras med att man förbättrar förhållandena för HBT-personer i utvecklingsländer men nu finns det i alla fall ett Rödgrönt besked i frågorna. När kommer Alliansen att komma med ett besked? Eller går inte det när man sitter i regeringen med moralkonservativa KD.

MUF mindre HBTQ-vänliga än KDU?

3 Aug

Pride-veckan är nu slut och det innebär att politiker och opinionsbildare runt om i Sverige skiftar fokus från HBT-frågor till andra frågor, t.ex.  opinionssiffror och skolk. Men jag har fortfarande lite kvar som jag vill få sagt. Den här gången handlar det om ett problem som verkar finns inom Moderata Ungdomsförbundet.

HBT-bloggaren Bengt Held har i ett rätt nytt inlägg gått igenom riksdagspartiernas ungdomsförbunds inställningar till olika HBT-frågor. Bland de frågor han ställt var fem av ungdomsförbunden för alla förslag, dessa ungdomsförbund var Grön Ungdom, Ung Vänster, SSU, CUF och LUF. De två som inte var för alla var MUF och KDU.

KDU ställer sig tveksam till två förslag men går inte helt emot dem. Dessa två förslag är avskaffning av steriliseringskravet för den som vill byta juridiskt kön och att personen som vill genomgå bytet inte måste vara svensk medborgare. Det hela ligger i linje med att även KD nu är villiga att se över steriliseringskravet.

MUF å andra sidan är emot hela fem av förslagen. Att införa förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen, att införa förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen, att hets mot folkgrupp även ska skydda transpersoner, att hatbrottslagen specifikt ska inkludera transpersoner och att FN ska arbeta för en HBT-resolution.

Anledningen till att MUF är emot många av förslagen är att förbundet att grupper är emot att med i lagar mot diskriminering. Och det här är ett problem jag ofta upplevt när jag diskuterat med medlemmar i förbundet. Eftersom de är så fokuserade på den egna individens värde och egenskaper blir man blind för strukturella problem. Och det verkar vara det som hänt här. För när man endast studerar allting på ett individuellt plan så blir inte slutsatserna nödvändigtvis bättre, utan de kan tvärtom bli mycket sämre. När man gör det kan man till exempel aldrig upptäcka att kvinnor tjänar i snitt 92% av vad män gör för samma arbete, eller att homosexuella män får lägre län än heterosexuella. Om man ska upptäcka sådana strukturella skillnader måste man studera det stora hela, inte det lilla individuella.

MUF har hamnat i någon nyliberal jargong som innebär att de inte längre kan uppmärksamma strukturell diskriminering och därför vill de inte heller ha en diskrimineringslagstiftning.

Om min tolkning av MUF:s hållning i frågan är felaktig kan någon jättegärna informera mig om detta i kommentarerna.

Sverige ska vara tillgängligt för alla

27 Maj

Det är inte alltför ofta som jag får chansen att riktigt berömma Alliansen för någonting bra som de har gjort. Men idag är det en sådan dag så jag tycker ändå att lite beröm är på sin plats.

Den utredning som regeringen låtit genomföra angående bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är nu färdig och man kommer att föreslå att otillgänglighet blir en grund för diskriminering. Frågan ska förstås först gå igenom en lång remissperiod nu och utformningen av en sådan lag och eventuella kostnader för offentliga och privata aktörer måste diskuteras, men trots allt det så tycker jag att det är väldigt positivt att frågan nu lyfts. För det är trots allt en otroligt viktig fråga för en stor grupp människor i Sverige.

Grön Ungdom stödde också det tilläggsyrkande om tillgänglighet i valmanifestet som var lagt till Miljöpartiets kongress. Ett yrkande som i slutändan också gick igenom.

Nu verkar det finnas en samsyn i frågan inom svensk politik, så förhoppningsvis kan vi få en kraftfullare diskrimineringslagstiftning efter valet, oavsett vilka som vinner.