Varför drogtester och droghundar inte minskar drogmissbruk

9 Apr

Jag har ett antal gånger tidigare berört ämnet drogtester i skolan och bemött argumentationen för att införa dem med forskning baserad på empiriska studier. Det här inlägget ska på något vis bli mitt stora sammanfattande inlägg som beskriver varför vi inte ska ha dem.

Drogtester och droghundar i skolan kan ifrågasättas och kritiseras på ett antal grunder. Huruvida sig de är säkra eller inte, huruvida de är skolans ansvar eller inte, huruvida de kränker den personliga integriteten eller inte, huruvida de har önskad effekt eller inte, huruvida de är kostnadseffektiva eller inte och hur de påverkar skolans relation till eleven.

Skolans ansvar

Skolverket skriver att skolan har en viktig roll att bekämpa och informera om riskerna med droger. Man skriver också att man måste skilja på åtgärder som kan anses vara frivilliga och de som man tvingar någon att gå med på och kommer till slutsatsen att man inte får tvinga en elev att ta ett drogtest. I följande anmälan och utredning från skolverket fastslås det att personalen på skolan inte har rätten att tvinga elever att ta drogtester.

En skola i Västerås tvingade en elev att lämna ett drogtest som sedan visade sig vara negativt, alltså nyttjade inte eleven narkotika. Skolans rektor menar dock att eleven ställde upp frivilligt för att visa sig oskyldig, vilket ytterligare ger belägg för att skolorna inte bör drogtesta. Tidigare fastslog skolverket att man inte får tvinga elever att ta drogtester och nu kommer jag gå in på varför drogtesterna inte är frivilliga.

Att rektorn säger att eleven frivilligt tog drogtestet för att bevisa sin oskyldighet är i sig självt ett bevis. För hur frivilligt kan någonting vara då eleven känner en skyldighet att bevisa sin oskyldighet?

Skolverkets chefsjurist menar att drogtester på skolan inte kan vara frivilliga då eleven är beroende av skolan. Även skolinspektionen menar att slumpmässiga drogtester i sin grund inte kan garantera frivillighet. Att förstå att så är fallet är inte särskilt svårt. När en elev vägrar ta ett drogtest så riskerar den ju också en indirekt bestraffning från skolan då den verkar skyldig.

Men vi kan också finna stöd i empiriska studier. I Landskrona införde man tidigare drogtester på en skola och man har där följt upp införandet med en utredning av Jens Sjölander vid Malmö Högskola. Där var det endast ~3% av alla som deltog som var med av anledningar som kan anses vara frivilliga. Övriga deltog för att deras föräldrar ville det (51%), deras vänner ville det (2.2%) eller för att de vill bevisa sig vara oskyldiga (58%) (man kunde uppge fler än ett svarsalternativ). Det sista är ytterligare ett bevis för hur stark elevernas beroendeställning till skolan är.

Vi kan alltså fastslå att skolan inte bör genomföra slumpmässiga drogtester då dessa aldrig kan anses vara frivilliga, ett påstående styrkt av både Skolverket, Skolinspektionen och empiriska studier.

Jag tänker nu återgå till skolans roll att informera om narkotikas risker. För även där kommer införandet av drogtester att påverka skolans möjlighet att axla den rollen. Om vi återigen ser till utredningen av Landskronas drogtester så finner vi att skolan inte längre kan axla det ansvaret efter att drogtesterna införts. Efter det så halveras nämligen andelen elever som fick sin information om narkotika från skolan, från 64.2% innan drogtesterna infördes till 35.5% efter. Detta är antagligen på grund av att eleverna känner en lägre nivå av tillit och koppling till skolan, någonting som också bevisas i en amerikansk studie från 2002.

Införandet av drogtester på skolan hindrar alltså skolan från att ta sitt ansvar när det gäller information om narkotika.

Integriteten

Lagrådet har tidigare utrett frågan om man ska få tvinga barn under 15 år att lämna drogtester, tvånget är i sammanhanget irrelevant då jag via ovanstående resonemang visat att drogtesterna aldrig kommer att vara frivilliga. Lagrådet anser att det är en oproportionerlig kränkning av integriteten att tvingas lämna urinprov.

Barnkonventionens artikel 16 förhindrar också sådana ingrepp;

1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Det faktum att det är praxis att urinprov lämnas under övervakning (detta trots att manipulation knappt förekommer) borde rätt självklart ses som kränkande av de flesta. Vem vill att någon ska stå och titta på när man kissar?

Effekt

För att att man ska kunna rättfärdiga ovanstående bevis på kränkningar av integriteten och tvång måste drogtesterna vara bevisat effektiva när det gäller att minska narkotikamissbruk. Det är de inte.

En amerikansk studie genomförd mellan 1998-2001 som omfattade 75 000 elever på 700 olika skolor och man fann att narkotikamissbruk var lika frekvent på de skolor där man hade drogtester som på de skolor där man inte hade drogtester. Enligt samma amerikanska studie kan vi också finna att mängden drogtester baserade på misstanke ökade från 9% 1998 till 15% 2001, alltså växte missförtroendet mellan skola och elev ganska mycket på en relativt kort tid.

Australian National Council on Drugs skriver i sin rapport från 2008 att de avråder från drogtester på skolor. Rapporten hade inte funnit några studier som tyder på att drogtester har en positiv effekt när det gäller att minska narkotika missbruk utan man kom till samma slutsatser som den tidigare amerikanska studier. Man fann också att många elever upplevde obehag på grund av drogtesterna och att risken fanns att man stötte ut utsatta grupper från skolan om man införde ett system med drogtester. Kostnaden och säkerheten vägde också emot ett införande av drogtester.

Det dåliga alternativet droghundar

En studie genomförd av Bedfordshire Police i Storbritannien år 2004 kommer fram till att man inte kan motivera användningen av droghundar då de dels är alldeles för dyra och eleverna känner sig anklagade av skolan. Hundarna visade sig även peka ut oskyldiga elever och på så viss alienera vissa elever från skolan. Att elever stöts bort från skolan är ett av de största hinderna för att bekämpa drogmissbruk, och det är någonting som bevisas av flertalet studier.

Trots detta finns det fortfarande folkpartister som förespråkar en lösning med droghundar.

Det fungerande alternativet

Samma australiensiska studie utredde också möjliga alternativ till att införa drogtester och kom fram till att det säkraste och mest effektiva sättet för att minska drogmissbruk är att skapa möjligheter för studenterna att knyta an till skolan och personalen. Det skapar en säker miljö för eleverna och gör de mindre benägna att använda sig av narkotika. Utvärderingen från drogtesterna i Landskrona och samma Australiensiska studie visar också att drogtester skapar motsatt miljö på skolan. Elever känner sig utsatta, osäkra och litar i allt mindre utsträckning på informationen de får från skolan. Alltså går det inte att på ett bra sätt kombinera drogtester med det värdegrundsarbete den australiensiska studien förespråkar och empiriskt bevisar fungerar.

En holländsk studie från 2002 visade att rökningen och drickandet minskade på skolor om lärarna kontinuerligt undervisade om riskerna och om hur man stod emot grupptryck, och en amerikansk studie från 2004 visade också att detta arbete bäst görs av lärare snarare än inhyrda specialister. Nancy Tobler, gymnasielärare och psykoterapeut har i studier på 120 skolor bevisat att de mest effektiva metoderna för att förhindra droganvändande är de då eleverna själva blir involverade i arbetet och inte bara tvingas sitta och lyssna.

Flera studier, bland annat från USA och Skottland tyder också på att relationen mellan lärare och elev är viktig om man ska minska droganvändandet. Någonting som ytterligare bevisar att drogtester på skolor är en dålig idé då de i stor utsträckning gör elever upprörda och i vissa fall även stöter bort de som har problem.

Slutsats

Trots att bland annat Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna vill se drogtester i skolan så finns det inga vetenskapliga bevis för att drogtesterna skulle minska droganvändandet på skolorna. Tvärtom så pekar många studier på att det riskerar att stöta bort elever, och då främst de som finns i riskgrupper. Drogtesterna innebär också en orimlig kränkning av elevernas rätt till privatliv och bör därför inte införas.

Vi kan komma tillrätta med drogmissbruket, men det gör vi inte via tvångsmetoder så som drogtester. Flertalet studier som jag nämnt ovan har bevisat att ett aktivt värdegrundsarbete där utbildningen, relationen mellan elev och lärare och elevernas  möjlighet att diskutera står i centrum kommer att minska drogmissbruket. Det är det vi bör fokusera på i framtiden och det är så vi kommer att lösa problemen, nu gäller det bara att ledande politiker inser detta.

Jag hoppas att De Rödgröna tydligt tar ställning mot drogtester i skolan och att vi efter valet blir av med det moderata styret som idag ivrigt förespråkar dessa metoder.

Annonser

18 svar to “Varför drogtester och droghundar inte minskar drogmissbruk”

 1. Göran Hådén 09 april 2010 den 13:25 #

  Jättebra sammanfattning!

  • kallvinkel 11 maj 2010 den 8:50 #

   Det som gör att eleverna i Landskrona inte får information om narkotika ifrån skolan är att en ökning med 9 elever (slår hårt på procenten) har svarat att de får informationen från en langare. Trovärdigheten känns stor, eller inte.

   Och Jakob, använder du inte den där amerikanska undersökningen om ”connectedness” lite väl oseriöst och lite väl slarvigt? Undersöker man verkligen det du påstår? Nej vill jag påstå.

   I övrigt, som jag svarade hos mig så känns det inte som att vi delar samma syn om vad syftet med drogtester är.

   • jakob 13 maj 2010 den 3:14 #

    Både jag och utredaren noterar att allt färre tar sin information från skolan. Och även om de som angivit en langare som person de får informationen ifrån så har även andra alternativ ökat. Alternativet av en langare gick även att ange första gången undersökningen delades ut.

    Den andra studien jag refererade till handlar om kopplingen till skolan och hur det påverkar ungas liv. Senare studier jag refererar till varnar för att testerna för skolan och eleverna längre bort ifrån varandra.

 2. kallvinkel 13 maj 2010 den 12:59 #

  Vi pratar nio individer i den undersökningen, varken reliabiliteten eller validiteten kan vara särskilt god. Tänk om ett kompisgäng på 4 personer bestämt sig för att skojja med undersökningen… det slår kraftigt mot din slutsats. Och jag höll på att säga att det måste nästan vara en provinsiell högskola som drar några långgående slutsatser av det resultatet…

  Vad det gäller att testerna skulle ”alienera” (för att använda ett försvenskat ord av det undersökningarna säger) så handlar det om hur testerna är utformade och utförs och inte testandet i sig.

  Jag ser ingen hållbar vetenskaplig grund för ditt motstånd mot drogtester.

  • Mikael 26 augusti 2010 den 10:45 #

   Samtidigt så hänger du upp dig på en enda källhänvisning i artikeln och undviker helt att bemöta resten. Det ger intrycket av att du inte riktigt lyckas hitta något annat att klaga på. ”Grasping at straws” är det man brukar kalla det på engelska…

 3. be my lover 26 augusti 2010 den 19:35 #

  kallvinkel = ägd.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Avdelningen ”frivilliga” drogtester: Borås kommun « Jakob Lundgren - 11 april 2010

  […] mer om forskningen i mitt inlägg där jag går igenom de vetenskapliga bevisen för att drogtester och droghundar inte fungerar och […]

 2. Drogtester kränker elevernas integritet « Jakob Lundgren - 13 april 2010

  […] kränker elevernas integritet by jakob on 12 oktober 2009 (Jag har nu skrivit ett mer övergripande inlägg om drogtester i skolor och dess effekter där jag tagit hänsyn till all forskning som bedrivits […]

 3. Drogtester inom skolan är inte effektiva, tillförlitliga eller frivilliga « Jakob Lundgren - 13 april 2010

  […] är inte effektiva, tillförlitliga eller frivilliga by jakob on 14 oktober 2009 (Klicka här för att komma till en sammanfattning kring drogtester, forskningsresultat och alternativa […]

 4. Hellre knarkhundar än kissprover, men vars finns lösningarna? « Jakob Lundgren - 13 april 2010

  […] knarkhundar än kissprover, men vars finns lösningarna? by jakob on 19 mars 2010 (Klicka här för att komma till ett inlägg där jag går igenom vad forskningen säger om drogtester och […]

 5. Drogtester i skolan hjälper inte « Hållplats Hådén - 13 april 2010

  […] Jakob Lundgren har skrivit ett jättebra inlägg om det här. […]

 6. Nödvändigheten att skydda barnen blir sällan ifrågasatt. « Krisoffer Gustavsson - 17 april 2010

  […] Alliansfritt Sverige skriver om att Folkpartiet i Landskrona kan tänka sig att sammarbeta med Sverigedemokraterna. S vill höja skatten för bättre skola. Jakob Lundgren – Om drogerhundar i skolan […]

 7. Nödvändigheten att skydda barnen blir sällan ifrågasatt (II) « Krisoffer Gustavsson - 20 april 2010

  […] Jakob Lundgren – Om drogerhundar i skolan […]

 8. Bra att M i Landskrona svänger i frågan om drogtester « Jakob Lundgren - 07 maj 2010

  […] att man inte såg det är ju inte så konstigt då forskningen visat att drogtester inte minskar narkotikamissbruk bland unga. […]

 9. Om drogtester på Newsmill « Jakob Lundgren - 10 maj 2010

  […] går även att läsa i sin helhet här nedanför. Det går att läsa vad forskningen har visat här. Drogtester i skolan löser inga […]

 10. Drogtester i Landskronas skolor stoppade « Jakob Lundgren - 25 maj 2010

  […] av jakob on 09 februari 2010 · 3 Comments  (Klicka här för att komma till ett mer övergripande inlägg om drogtester och vad vetenskapen visat […]

 11. Erfarenheter av en amerikansk kontrollskola « Jakob Lundgren - 09 augusti 2010

  […] bara en person fast tack vare testerna, trots att många fler som brukade narkotika testades. Men att drogtester fungerar relativt dåligt är ingen […]

 12. Drogtester för integritetskränkande för Bodström « Jakob Lundgren - 23 augusti 2010

  […] Sveriges Radio erbjöd sig att drogtesta Thomas Bodström som i riksdagen sagt sig vara för ”frivilliga” drogtester och han gick med på det. I alla fall tills han fick höra hur testproceduren […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s